top of page

教學&推廣活動

 

 

2016  新北市政府警察局霹靂小組,

      指導俄羅斯武術 ,活動花絮  1,   2

 

2016 高雄國軍特戰專訓

 

2015 俄羅斯武術暨軍事體適能研習

 

2015.10.28 文化大學演講:「我所認識的俄羅斯武術」 

 

 

 

 

 

 

bottom of page